People

Chemovix AB is in the establishment phase and is not recruiting at the moment.

 

Diploma Students

If you are interested in the area of lab automation and scientific methodology we are open to provide supervision and assistance.
Please contact us!

 

Build Dynamic ELN using XSD,  XML 

The following Diploma Work outline was posted on the KTH Portal, Stockholm during May-June 2013.

 

"Process Understanding inom läkemedels och kemiindustrin är ett begrepp som blir allt mer viktigt. För att kunna registrera tillverkningen av en ny kemisk substans, behandlingsmetod eller device så kräver myndigheterna dokumenterade forskningsresultat. Den information som numera krävs ska omfatta inte bara absoluta driftspunkter och kontrollmetoder utan även förklara och utreda förståelsen när parametrar varierar eller då förutsättningarna ändras. Vid framtagning av tillverkningsprocesser behöver mer data fångas i realtid, exv tider mellan observationer och aktiviteter måste kunna extraheras ur data. Detta kräver nya dokumentativa metoder och fördjupade dynamiska system.
Ifrån process industrin och i synnerhet läkemedelsindustrin så styrs tillverkningen alltid med noggrann kontroll av process parametrar, operationer, process osv. Mycket är reglerat i sin nomenklatur från S88 standarder som är baserat på XML. Chemovix har identifierat en möjlighet att skapa ett konceptuellt nytt tillvägagångssätt som på ett dynamiskt sätt aggregerar information i alla skeden av utvecklingen. Genom att tagga data i realtid så kan informationen visualiseras, struktureras och på så vis kan inte bara data samlas utan kunskap och förståelse.Utmaningen för examensarbetare blir att utifrån Python3, lxml, XML och XSD bygga en dynamisk applikation som sedan i förlängningen leda till nya kommersiella lösningar.
Examensarbetet ska mynna ut i en rapport som beskriver hur applikationer ska konstrueras med dynamiska XSD schema i botten. Sedan ska en generisk applikation byggas i Python3 som visar hur dessa tankar kan renderas i verkligheten. Den dynamiska modell som arbetet ska ta fram ska om möjligt bygga på de standarder som redan finns såsom ISA88, BatchML, ICH Guidelines. Chemovix har benämnt datastrukturen /standarden "KaraML" (Knowledge and Research Aligned Markup Language).
Chemovix AB har sitt ursprung i AstraZeneca Process R&D, Södertälje och ur den labautomationsgrupp som utvecklat arbetssätt, mjukvaror och hårdvarulösningar under mer än tio år. Jörgen Blixt, MSc Kemiteknik har arbetat med elektroniska labböcker sedan 1998 och varit med och levererat flera globala system åt AstraZeneca.
"